Ved generalforsamlingen den 14.4.2016 fik MOTION i Dagtimerne nye ansigter i bestyrelsen.

En af vores gode frivillige, H. C. Andersen, blev valgt til dirigent, og førte Generalforsamlingen sikkert igennem dagsordenen.

Formand Søren Illum Nielsen berettede bl.a. om, at medlemstal og økonomi er vigtige for foreningen, idet vi helst undgår stigning i kontingentet. Med velvillig økonomisk hjælp fra Middelfart Kommune er det lykkedes at holde skruen i vandet og fortsætte det gode formål, at få flere i gang med at dyrke motion og være sammen med andre.

Nogle af vores lokale virksomheder, Middelfart Sparekasse, Super Brugsen og Nordea har også været gode til at bakke op med økonomi og har bl.a. bidraget med sponsorater til nye stepbænke, beklædning til vores frivillige hjælpere, og til en ny romaskine.

De lokale aviser har været flinke til at give os omtale, og det har uden tvivl medvirket til, at flere har fået lyst til at besøge os og blive medlemmer hos os.

Der har været en stor forandring i den daglige drift af Strib Fritids- og Aktivitetscenter, bl.a. med færre personale. Det gav nogle udfordringer, som vores dygtige og altid hjælpsomme frivillige hjælpere har håndteret rigtig flot.

Formanden takkede alle de frivillige for deres indsats og de øvrige i bestyrelsen for det gode samarbejde.

Kassereren fremlagde regnskabet og efterfølgende budgettet for det igangværende år.

Enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet og budgettet blev stillet og besvaret.

Under indkomne forslag, havde bestyrelsen et ønske om, at vedtægterne § 7 stk. 4 skulle ændres således at kontingent fremover ikke betales pr. måned, men pr. halv-sæson (hhv. 1.9. – 31.12 og 1.1. – 31.5.)  eller for en hel sæson, altid forud. Forslaget blev godkendt og vedtaget, og den nye formulering er: Kontingent betales pr. halv-sæson (hhv. 1.9. – 31.12 og 1.1. – 31.5.)  eller for en hel sæson, altid forud.

Niels Aage Aunsholt ønskede at ophøre i hvervet som kasserer. Som ny mand til kassererposten foreslog bestyrelsen Kim Marmolin, der også blev valgt. På valg var Ole Haaning Thomsen, som ønskede genvalg og blev valgt, samt Lis Huge, der ikke ønskede genvalg. Ny i bestyrelsen er således også Heine Kristensen.

Følgende blev genvalgt: Suppleant til bestyrelsen, Irene Mørk. Revisor, Jan Nielsen. Revisorsuppleant, Frede Kristiansen.

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, og formanden kunne afslutte mødet med at takke de fremmødte for aktiv deltagelse.

14.4.2016 – LM