Vedtægter

§ 1.
NAVN

Stk. 1 Foreningens navn er MOTION i dagtimerne. I PR-øjemed anvendes underteksten “– Idræt og motion for alle”. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune.
Stk. 2 Ændring af foreningens navn kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling. For vedtagelse gælder det, at der er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, som stemmer derfor.

§ 2.
FORMÅL

Stk. 1 Foreningens formål er at tilbyde foreningens medlemmer et fleksibelt trænings- og motionstilbud, der imødekommer individuelle behov for træningsmuligheder i en foreningsbaseret ramme, med mulighed for indflydelse og engagement.
Stk. 2 Formålet er desuden at styrke sundheden, samværet og fællesskabet i alle aldersgrupper.

§ 3.
MEDLEMMER

Stk. 1 Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2 Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelse have forældres eller værges underskrift og samtykke med til MOTION i dagtimerne.
Stk. 3 Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent og er først medlem, når kontingentet er betalt.
Stk. 4 Udmeldelse kan ske med en måneds varsel.
Stk. 5 Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse eller udelukkelse fra foreningen.
Stk. 6 Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter forfald, udelukkes fra foreningen.
Stk. 7 Et medlem kan udelukkes, hvis bestyrelsen vurderer, at medlemmet ikke efterlever foreningens formål og retningslinjer.

§ 4.
TILSLUTNING

Stk. 1 Foreningen kan tilsluttes de hovedorganisationer, hvorunder de idrætslige – og øvrige aktiviteter naturligt hører hjemme.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg. Såfremt nogen begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning.
Stk. 3 Der kan efter behov oprettes udvalg, der, når disse andrager en vis størrelse, kan overgå til selvstændige afdelinger i foreningen. Formændene for disse afdelinger skal vælges på foreningens generalforsamling.

§ 5.
FORENINGENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af minimum 5 og maksimalt 7 medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg. Såfremt nogen begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning.
Stk. 3 Der kan efter behov oprettes udvalg, der, når disse andrager en vis størrelse, kan overgå til selvstændige afdelinger i foreningen. Formændene for disse afdelinger skal vælges på foreningens generalforsamling.

§ 6
GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Formanden er ansvarlig for at indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor valgene skal foregå, bekendtgøres på en måde, så samtlige medlemmer får adgang til at blive orienteret om mødet og at valg skal finde sted. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen, hvor alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, har kun medlemmer, som ikke er i restance, og som er over 18 år, stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst og efter normal varsel. Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 5 Ændring af vedtægterne kan foretages på en lovlig varslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Stk. 6 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab til godkendelse og budget til orientering
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse m.v.
6. Eventuelt.

§ 7
REGNSKAB

Stk. 1 Afdelingens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2 I afdelingens kasse indgår kontingent fra afdelingens medlemmer, samt indtægter fra eventuelle bidragsydere, sponsorer og arrangementer.
Stk. 3 Kassereren fører afdelingens regnskab og er ansvarlig for afdelingens kasse. Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 4 Kontingent betales pr. halv-sæson (hhv. 1.9. – 31.12 og 1.1. – 31.5.)  eller for en hel sæson (1.9. – 31.5.), altid forud.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

§ 8
BESTYRELSEN

Stk. 1 Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Alle vælges for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, formanden i lige årstal, kassereren i ulige årstal. Blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på skift et lige, henholdsvis et ulige antal, hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og menige medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der vælges 1 suppleant som vælges for 1 år. På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år.
Stk. 2. Foreningsbestyrelsen leder foreningens daglige virke og er bemyndiget til at beslutte aktiviteter under hensyn til budget og foregående års virke, herunder ansættelse af instruktører / trænere og deres aflønning, samt alle øvrige områder, hvis økonomiske rækkevidde ikke væsentligt overstiger det på den seneste generalforsamling godkendte regnskab.
Stk. 3 Foreningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden ved bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.
Stk. 4 Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke og slette et medlem, hvis opførsel er uforenelig med foreningens formål.

§ 9
TEGNINGSRET

Stk. 1 Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2 I anliggender af ordinær karakter, tegnes foreningen af formanden alene. Formanden orienterer, ved førstkommende bestyrelsesmøde, bestyrelsens medlemmer om de trufne dispositioner.

§ 10
OPLØSNING

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Ved opløsning af foreningen, tilfalder eventuel fast ejendom, samt kassebeholdning og inventar en forening eller en sammenslutning med et lignende formål, og som er hjemhørende i Middelfart Kommune. Bestyrelsen træffer afgørelse om hvilken.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.11.2013.

Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 14.4.2016.